ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دستگاه فرمان‌دهی وابسته

secondary controller, slave controller

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دستگاه فرمان‌دهی چراغ راهنمایی در سامانة هماهنگ‌شده که از فرمان‌های دستگاه فرمان‌دهی اصلی پیروی می‌کند اختـ . دفو
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ