ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دریاتُنُک‏مِه

sea mist

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← بخارمِه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ