ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درز برجسته

jumped seam

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بخشی از درز مضاعف که به علت خوب فشرده نشدن، سست و برآمده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ