ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دانه‌بندی نامعیار

marginal aggregate

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سنگدانه‌ای که مشخصات معمول دانه‌بندی را ندارد، اما برای کارکردی خاص در روسازی مناسب است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ