ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خودروِ همه‌جارو

all-terrain vehicle, ATV

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خودروِ بنزین‌سوز برون‌جاده‌ای که مختص دسترسی به نواحی دوردست است
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما