ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خمیرابۀ کیک

cake batter

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خمیرابه‏ای که از آن برای تهیۀ کیک استفاده می‏شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ