ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خفگی‌آور2

asphyxiant2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ویژگی مادة شیمیایی که مانع رسیدن اکسیژن کافی به یاخته‌های بدن برای سوخت‌و‌ساز می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ