ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خط برآمده

humped track, heaved track

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خطی با ناهمواری‌هایی در نیمرخ طولی که به دلیل تعمیر ناقص و نگهداری نامناسب یا تورم ناشی از یخ‌بندان بستر ایجاد می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ