ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خطای معیار

standard error

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جذر مثبت واریانس توزیع نمونه‏گیری یک آماره
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ