ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حلقه‌قرمزی

red ring decay, red ring rot

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی بیماری که براثر نوعی قارچ بر روی درختان سوزنی‌برگ نیمکرۀ شمالی ایجاد میشود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ