ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جوشکاری مقاومتی درزی

resistance seam welding, RSEW, seam welding

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی جوشکاری مقاومتی که در آن اتصال جوش به‌صورت درز است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ