ترجمه مقاله

جورفام‏تنی

autosomal

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مربوط به جورفام‌تن
ترجمه مقاله