ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جنگل بارانی معتدله

temperate rain forest

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی جنگل بارانی که در مناطق معتدله می‌روید
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ