ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جماعت پراکنده

diffused crowd/ diffuse crowd

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شمار زیادی از افراد که معمولاً به‌طور تصادفی و بدون هدفی مشخص نزدیک به یکدیگر گرد هم آمده‌اند و بسیار القاپذیرند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ