ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جریان موسمی

monsoon current

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی جریان بادرانده و فصلی که در اقیانوس هند رخ می‌دهد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ