ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جریان جتی

jet stream

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← جت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ