ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جابه‌جایی موسمی

seasonal round

واژه‌های مصوب فرهنگستان

الگوی جابه‌جایی گروه‌های شکارگرـ گردآور در مناطق مختلف که مبتنی بر دسترسی فصلی به غذا و دیگر منابع است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ