ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توالی گذر جوش

weld pass sequence, pass sequence, deposit sequence

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ترتیب انجام جوشکاری که در طی آن گذرهای جوش به وجود می‌آید
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ