ترجمه مقاله

تُنُک‌لایه

depletion layer

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ناحیه‌ای در نیم‌رساناها که چگالی حامل‌های اکثریتی در آن کمتر از چگالی موضعی دهنده و پذیرنده است متـ . لایۀ سدی barrier layer ناحیۀ تُنُک depletion region لایۀ بارفضایی space-charge layer
ترجمه مقاله