ترجمه مقاله

تلویزیون به‌نما

enhanced TV, EDTV, improved definition TV, IDTV

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی سامانۀ پخش تلویزیونی که بدون نیاز به الزامات تلویزیون وضوح‌بالا باعث بهبود وضوح تصویر می‌شود
ترجمه مقاله