ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعداد جرقه

spark rate

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تعداد جرقه‌هایی که شمع‌ها در دقیقه تولید می‌کنند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ