ترجمه مقاله

تصلب شرایین اکلیلی

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← سخت‏سرخرگی اکلیلی
ترجمه مقاله