ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترشیدگی بی‏نشان

flat sour spoilage, flat sour, F.S.S.

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی فساد در مواد کنسروی که براثر فعالیت باکتری‌ها ایجاد می‏شود، ولی گاز تولید نمی‏شود و درنتیجه دو سر قوطی صاف و بدون بادکردگی است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ