ترجمه مقاله

تحقیق و توسعة برون‌سازمانی

extramural R&D, extramuralresearch and development, outsourced R&D

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تحقیق و توسعه‌ای درون‌منبع که در خارج از مرزهای یک سازمان یا بنگاه انجام می‌شود
ترجمه مقاله