ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیت

bit

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رقم دوگانی صفر یا یک
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ