ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بسامد اضطرار

distress frequency

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بسامد رادیویی معینی که در آن پیام‌های اضطرار ارسال میشود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ