ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برده

slave

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فردی که در انواع فعالیت‌های برده‌سازی و تن‌دهی نقش فرودست را بازی می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ