ترجمه مقاله

برآوردگر چندبارگی

multiplicity estimator

واژه‌های مصوب فرهنگستان

برآورد شمار اتصال‌های موجود بین عنصر هدف و چارچوب نمونه‌گیری
ترجمه مقاله