ترجمه مقاله

برآوردگر انقباضی

shrinkage estimator

واژه‌های مصوب فرهنگستان

برآوردگر حاصل از اصلاح یک برآوردگر معمول برای بهینه‌سازی یک ملاک مفروض متـ . اثر استاین Stein effect
ترجمه مقاله