ترجمه مقاله

باند بسامد

frequency band 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گسترۀ پیوسته‏ای از بسامد که در حدِّفاصل یک کران پایین و یک کران بالا قرار می‏گیرد
ترجمه مقاله