ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازسازی استخوان

bone regeneration

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایند ترمیم یا بازتولید یا جایگزینی استخوان یا بافت‌های ازدست‌رفته یا آسیب‌دیده ازطریق نوسازی طبیعی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ