ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بارچینی

stowage

واژه‌های مصوب فرهنگستان

چیدن بهینه و ایمن بار در انبار کشتی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ