ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باد صدوبیستروزه

bad-i-sad-o-bistroz, wind of 120 days

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بادی قوی با منشأ موسمی (monsoon) که در منطقۀ سیستان از سمت‌های شمال‏غرب تا شمال ـ شمال‌غرب می‌وزد متـ . باد سیستان seistan
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ