ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اندام‏پرور

body builder

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کسی که با حرکات قدرتی به تقویت عضلات بدن خود می‏پردازد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ