ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انبار با جوّ مهارشده

controlled atmosphere storage, CA 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

انبار مواد غذایی در محفظه‌ای که فشار هوا و رطوبت آن دقیقاً مهار شده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ