ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

الگوهای خطوط

transit line types

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اَشکال هندسی مختلف خطوط حمل‌ونقل عمومی، مانند خطوط شعاعی و قطری و دایره‌ای
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ