ترجمه مقاله

اشتقاق ضربان‌ساز

pacemaker lead, pacing lead

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اتصال بین قلب و منبع نیروی ضربان‌ساز مصنوعی متـ . گیرانۀ ضربان‌ساز
ترجمه مقاله