ترجمه مقاله

اتاق تلویزیون

TV room

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اتاق یا محلی عمومی در مهمانخانه/ هتل که مهمانان می‌توانند در آن به تماشای تلویزیون بپردازند
ترجمه مقاله