ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابریشم آبی

byssal thread, byssus thread

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تار یا تارهایی محکم از پروتئین مایع که برخی از نرم‌تنان برای چسباندن خود به بستر تولید می‌کنند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ