ترجمه مقاله

آیین‌نامۀ بین‌المللی امنیت کشتی‌ها و تسهیلات ‌بندری

international ship and port facility code

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آیین‌نامه‌ای که سازمان بین‌المللی دریانوردی برای تأمین و ارتقای امنیت کشتی‌ها و تسهیلات بندری تدوین کرده و لازم‌الاجراست اختـ . آیین‌نامۀ باکوب ISPS code
ترجمه مقاله