ترجمه مقاله

آینده‌ورزی

futuring

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اقدام یا فن یا دانشی که به شناسایی و ارزیابی آینده‌های ممکن می‌انجامد
ترجمه مقاله