ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آکنده

taxidermy 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ویژگی پیکره‏ای که با پرکردن و دوختن و آراستن پوست دباغی‏شدۀ جانوران ساخته می‏شود، به‌نحوی‌که جانور طبیعی و زنده جلوه کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ