ترجمه مقاله

آلومینیم آندشی

anodized aluminum

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آلومینیمی که با فرایند آندش مقاومت به خوردگی آن افزایش می‌یابد
ترجمه مقاله