ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آسیای کلوئیدساز

colloid mill

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دستگاهی دارای چرخانۀ پرسرعت و ایستانه که در آن نامیزه‌سازی بین این دو بخش انجام می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ