ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آبگوشت مغذی

nutrient broth

واژه‌های مصوب فرهنگستان

محیط پایۀ مایعی که با محلول عصارۀ گوشت و پپتون و سدیم‌کلرور تهیه می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ