ترجمه مقاله

کارآگاه خصوصی (خودمانی)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

private detective, private eye
ترجمه مقاله