ترجمه مقاله

ژرف نگر انه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

perceptive
ترجمه مقاله