ترجمه مقاله

چکرز چینی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

Chinese checkers
ترجمه مقاله