ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چرخش

دیکشنری فارسی به انگلیسی

cartwheel, circuit, circulation, gyration, pivot, rotation, round, spin, swing, swirl, turn, wheel, whirl
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ