ترجمه مقاله

پنجاهمین

دیکشنری فارسی به انگلیسی

fiftieth
ترجمه مقاله